Quy định chứng nhận hợp quy sản phẩm về tương thích điện từ (EMC) đối với máy điều hòa không khí

[4 năm trước]

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIỆT NAM)

TP,HCM ngày 22 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

(Áp dụng qui định chứng nhận hợp quy sản phẩm về tương thích điện từ (EMC) đối với máy điều hòa không khí gia dụng)

Kính gửi: Quý khách hàng

Ngày 12 tháng 04 năm 2012, bộ Khoa Học và công nghệ đã ban hành quy chuẩn quốc gia QNVN 9:2002/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị điện và điện từ gia dụng.

Theo đó kể từ ngày 01/01/2016, tất cả máy điều hòa không khí gia dụng với dòng điện làm việc danh định không lớn hơn 25A mỗi pha phải được dán nhãn hợp quy có dấu CR trên sản phẩm khi lưu thông ra thị trường.

Daikin Việt Nam, Công ty đi tiên phong trong lĩnh vực điều hòa không khí, đã tiến hành kiểm tra đo lường và đạt được chứng nhận hợp quy phù hợp với quy chuẩn 09 cho các dòng sản phẩm máy dân dụng hiệu Daikin.

Công ty chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng Daikin trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách trong tương lai.

Trân trọng !

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING VIỆT NAM

Phó Tổng Giám Đốc
(Đã ký)

Lý Thị Phương Trang

 

 

 

Nguồn tham khảo:

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ
đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện gia dụng và các mục đích tương tự (QCVN 9:2012/BKHCN).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Điều 3. Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013, các thiết bị điện và điện tử từ số 1 đến số 2 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. 

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, các thiết bị điện và điện tử từ số 3 đến số 7 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Điều 4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến thời điểm quy định tại Điều 3 Thông tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện và điện tử phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:    

- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Việt Thanh